Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


64. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 29. 6. 2021


č. 409/RMČ/2021


vyjádření městské části Praha 14 k záměru "Bytový dům D" na pozemku parc.č. 1295/26 kat. území Hloubětín při ul. Za Černým mostem

Rada městské části Praha 14

se seznámila


se záměrem "Bytový dům D" na pozemku parc.č. 1295/26 a 1295/3 kat. území Hloubětín při ul. Za Černým mostem a dle dokumentace pro územní řízení (DUR) z 02/2021 od společnosti STUDIO AM s. r.o.


• návrh předpokládá umístění bytového domu o 5 NP s ustoupeným 6 NP. v 1. PP je navrženo 7 parkovacích stání, 10 parkovacích stání na povrchu při hlavní komunikaci; hmotově má bytový dům podobu dvou vůči sobě půdorysně posunutých kvádrů, předpokládaná kapacita je 15 bytových jednotek, z toho v 1.NP je byt pro správce; o hrubé podlažní ploše 1029 m2 , navržena je zelená střecha, dešťová voda řešena vsakováním na vlastním pozemku, napojení prodloužením stávající účelové komunikace západním směrem, která slouží pro bytové domy A-C; bytový dům bude nájemní


souhlasí


se záměrem "Bytový dům D" na pozemku parc.č. 1295/26 kat. území Hloubětín při ul.

Za Černým mostem


III. požaduje

nejpozději do kolaudace stavby "Bytový dům D" uzavřít smlouvu o zřízení věcného

břemene k pozemku parc. č. 1295/25 pro obslužnost pozemku parc. č. 1295/1 vše v kat.

území Hloubětín


IV. u k l á d á

Mgr. Radku Vondrovi, místostarostovi městské části Praha 14

sdělit vyjádření MČ Praha 14 k DUR záměru "Bytový dům D" žadateli - společnosti STUDIO AM s.r.o. Na Kolejním statku 401/1, Praha 4 T: 2. 7. 2021


Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
Mgr. Radek Vondra
místostarosta městské části Praha 14

Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: KS ÚÚR, OV