Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


64. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 29. 6. 2021


č. 410/RMČ/2021


vyjádření městské části Praha 14 k oznámení záměru dle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, "V205/206 - přestavba na 400kV"

Rada městské části Praha 14

I. se seznámila

s oznámením záměru "V205/206 - přestavba na 400 kV " dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém se jedná o plánovanou přestavbu stávajícího dvojitého vedení o napěťové hladině 220 kV s označením V205/206 propojující TR Malešice a TR Čechy Střed (koncové území mimo působiště hl. m. Prahy) na napěťovou hladinu 400 kV procházející kat. územím Kyje a Hostavice

II. zásadně nesouhlasí

se záměrem "V205/206 - přestavba na 400 kV", který prochází MČ Praha 14 nezastavitelným územím v plochách s rozdílným způsobem využití:

• trasa 400 kV vede od ul. Průmyslové mezi železniční tratí Běchovice - Malešice a ul. Objízdná plochou ZMK, DGP

- vede přes ul. Českobrodskou a dále západně od areálu Alimpex ve směru na sever

plochou ZMK, DGP

- prochází přírodním parkem Čihadla - Klánovice přes kopec Horka plochou ZMK,

PS, LR, NL a východně přechází na území Dolních Počernic, resp. rekreační plochu

U Čeňku a pokračuje dále na východ

- novou trasou - variantou vedení přes suchý poldr plochou SUP

* v nezastavitelných plochách ZMK je vedení podmíněně přípustné za prokázání, že

zájem vyjádřený potřebou umístit danou technickou infrastrukturu převažuje

nad ostatními veřejnými zájmy. Zároveň pro podmíněně přípustné využití platí, že

nedojde k znehodnocení nebo ohrožení využitelnosti dotčených pozemků

* v plochách PS, NL a LR je záměr podmíněně přípustnou stavbou

* trasa prochází SUP, celoměstským systémem zeleně a USES, kde záměr není

přípustný

* v plochách DGP, která tvoří jen nepatrnou část trasy, je záměr přípustný


III . požaduje


• přehodnotit technické řešení přenosové soustavy, které neodpovídá moderním požadavkům na využití území MČ Praha 14 a není v souladu s čl. 14, 15, 16 a dalších Politiky územního rozvoje ČR (PUR). V tomto nástroji územního plánování mimo jiné instruují, jak řešit, udržet a rozvíjet přenosovou soustavu a zároveň ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodním civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví, atd.

• ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje a s principy udržitelného rozvoje

• venkovní vedení je negativní optickou bariérou v území, naprosto nevhodné pro městskou krajinu

• realizovat vedení formou kabelového vedení v souladu s veřejným zájmem


• v souladu s čl. 144 - E5 PUR nejdříve vymezit p lochu pro novou elektrickou stanici 400/110 kV Praha-sever a koridor pro její napojení do přenosové soustavy nasmyčkováním na stávající vedení 400kV Výškov-Čechy-střed


• následně Záměr promítnout do Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy a Územního plánu hl. m. Prahy


IV. u k l á d á

Mgr. Radku Vondrovi, místostarostovi městské části Praha 14

sdělit vyjádření městské části Praha 14 k záměru "V205/206 - přestavba na 400 kV" Ministerstvu životního prostředí - OVSS I, Vršovická 65, Praha 10

T: 3. 7. 2021


Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
Mgr. Radek Vondra
místostarosta městské části Praha 14Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: KS ÚÚR