Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


64. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 29. 6. 2021


č. 411/RMČ/2021

k vyjádření městské části Praha 14 k záměru "ubytovna Hloubětín- Blok 09" Praha, Hloubětín, Slévačská 744

Rada městské části Praha 14


I. s e s e z n á m i l a


se záměrem " ubytovna Hloubětín - Blok 09" Praha, Hloubětín, Slévačská 744 podle

dokumentace ke společnému územnímu a stavebnímu povolení, zpracované

architektonickou, projektovou a inženýrskou společností ATIP a.s., datované 2/2021


II. n e s o u h l a s í

se záměrem " ubytovna Hloubětín - Blok 09" , který spočívá ve výstavbě objektu

ubytovny - Blok 09, o 1. PP a 6. NP, HPP 2079 m 2 , s kapacitou 65 dvoulůžkových

pokojů, z důvodu nedostatečného řešení dopravy v klidu, která dle výpočtu dle §38

nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy/PSP, vychází na 21 parkovacích míst, z nichž 10

je umístěno v 1. PP objektu Bloku 09 a 11 je umístěno mimo objekt v areálu

ubytovny, na místě stávajících parkovacích stání. Areál ubytovny se nachází

v lokalitě sídliště Hloubětín, které má dlouhodobé problémy s nedostatkem

parkovacích stání. V současné době je pro parkování ubytovny využívané i veřejné

prostranství v okolí areálu, které není pro tyto účely určené. Je třeba důsledně prověřit

každé další zahušťování výstavbou z pohledu řešení dopravy v klidu.


III. p o ž a d u j e


• prověřit dopravu v klidu pro celý areál ubytovny s ohledem na stávající stav a na navrhovanou změnu. V projektové dokumentaci jsou nová parkovací stání pro Blok 09 umístěná na povrchu uvnitř areálu ubytovny, na místě, kde jsou v současné době stávající parkovací stání, tj. nevznikají zde nová parkovací stání.


• využít všech možností rostlin, včetně popínavých rostlin na fasádě domu a použít postupy a technologie, které podporují a zvětšují retenční schopnost ploch pro dešťovou vodu v celé ploše záměru z důvodu vysoké zastavěnosti pozemků areálu ubytovny s minimem nezpevněných ploch


IV. u k l á d á

Mgr. Radku Vondrovi, místostarostovi městské části Praha 14


sdělit odboru výstavby ÚMČ Praha 14 vyjádření MČ Praha 14 k dokumentaci ke

společnému řízení na záměr " ubytovna Hloubětín- Blok 09" Praha, Hloubětín,

Slévačská 744

T: ihnedJiří Zajac
starosta městské části Praha 14
Mgr. Radek Vondra
místostarosta městské části Praha 14
Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: KS ÚÚR, OV