Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


64. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 29. 6. 2021


č. 414/RMČ/2021


o schválení Výroční zprávy a účetní závěrky akciové společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. za rok 2020 a souhlas s rozdělením zisku akciové společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. za rok 2020 ve výši 5. 498,12 Kč


 

Rada městské části Praha 14, v působnosti valné hromady akciové společnosti Správa majetku Praha 14, a.s.:

I. s c h v a l u j e


• Výroční zprávu obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. za rok 2020

• Účetní závěrku obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. za rok 2020

• návrh na rozdělení hospodářského výsledku akciové společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. za rok 2020 dle přílohy č. 1


II. s o u h l a s í

• s převedením hospodářského výsledku obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. za rok 2020 zisk ve výši 5.498,12 Kč na účet nerozděleného zisku minulých let, na kterém pak zůstane celkem 1.875.935,65 Kč


• s vydáním Rozhodnutí akcionáře o schválení rozpuštění "Zákonného rezervního fondu", který již není definován v ZOK a přeúčtování na účet nerozděleného zisku akciové společnosti Správa majetku Praha 14, a.s., na kterém tak bude nový zůstatek činit celkem 6.038.243,78 Kč


III. u k l á d á

1. Představenstvu obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a.s.

zveřejnit Výroční zprávu a Účetní závěrku za rok 2020 v souladu s příslušnými

právními předpisy


2. Jiřímu Zajacovi, starostovi městské části Praha 14

podepsat rozhodnutí akcionáře dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto

usnesení


3. Představenstvu obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. a jeho

předsedovi Vladimíru Mitášovi


• zajistit převedení zisku z hospodaření akciové společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. za rok 2020 ve výši 5.498,12 Kč na účet nerozděleného zisku minulých let


• zajistit rozpuštění "Zákonného rezervního fondu" a přeúčtování na účet nerozděleného zisku minulých let akciové společnosti Správa majetku Praha 14, a.s., na kterém tak bude nový zůstatek činit celkem 6.038.243,78 Kč.

T: ihned

Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
Mgr. Radek Vondra
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac

Představenstvo obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a.s.
Na vědomí: SMP- 14, a . s., Kancelář starosty