Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


64. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 29. 6. 2021


č. 415/RMČ/2021


k návrhu na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na zajištění stavebních úprav vstupních prostor a dalších stavebních úprav objektu zdravotního střediska Kapitána Stránského čp. 999, Praha 14

___


_

Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené v rámci zadávacího řízení na VZMR s názvem "Stavební úpravy vstupních prostor a další stavební úpravy objektu zdravotního střediska Kapitána Stránského čp. 999, Praha 14", se společností Karlova Firma s.r.o., se sídlem Vodičkova 704/36, 110 00 Praha 1, IČ: 242 48 011, dle příloh tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, starostovi městské části Praha 14


zajistit podepsání dodatku č. 1 dle příloh tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

T: ihned
Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
Mgr. Radek Vondra
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP14, a.s., KS