Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


64. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 29. 6. 2021


č. 417/RMČ/2021


k uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR

Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR


II. u k l á d á

Jaromíru Krátkému, místostarostovi městské části Praha 14

zajistit uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR

T: 15. 7. 2021


Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
Jaromír Krátký
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jaromír Krátký
Na vědomí: OEF, OŘEŠ, OPKČ