Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


64. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 29. 6. 2021


č. 418/RMČ/2021


k vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky "Dodávka prvků sí»ové infrastruktury"

Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í

zprávu o hodnocení nabídek k veřejné zakázce rozsahu na dodávky "Dodávka prvků sí»ové infrastruktury"


II. r o z h o d l a


o výběru dodavatele Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o. s.r.o., IČO: 00176150, se sídlem ®aroąická 4395/13, ®idenice, 628 00 Brno na plnění výąe uvedené veřejné zakázky


III. u k l á d á

Jaromíru Krátkému, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit veąkeré právní úkony související s ukončením zadávacího řízení k veřejné zakázce

malého rozsahu na dodávky "Dodávka prvků sí»ové infrastruktury"

T: 31. 7. 2021Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
Jaromír Krátký
místostarosta městské části Praha 14 
Na vědomí: OIKT, OPKČ