Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


64. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 29. 6. 2021


č. 419/RMČ/2021


na zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky "Dodávka a instalace elektronických úředních desek"

Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e

zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky "Dodávka

a instalace elektronických úředních desek"


II. u k l á d á

Jaromíru Krátkému, místostarostovi městské části Praha 14

zajistit veškeré právní jednání související se zrušením zadávacího řízení k veřejné

zakázce malého rozsahu na dodávky "Dodávka a instalace elektronických úředních

desek "

T: 2. 7. 2021
Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
Jaromír Krátký
místostarosta městské části Praha 14 
Na vědomí: KS, OŘEŠ, OPKČ