Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


64. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 29. 6. 2021


č. 422/RMČ/2021


k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Komunitní centrum H 55 - dodatečné chlazení"


Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


protokol z jednání hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební

práce "Komunitní centrum H 55 - dodatečné chlazení"


II. r o z h o d l a


v rámci výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce

"Komunitní centrum H 55 - dodatečné chlazení" na základě doporučení hodnotící

komise o výběru nabídky uchazeče


Obchodní firma: KVS stavební, s.r.o.

Sídlo: Kolbenova 616/34, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČO: 289 82 703


III. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, místostarostce městské části Praha 14


3.1. zajistit seznámení uchazeče o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební

práce "Komunitní centrum H 55 - dodatečné chlazení" s rozhodnutím zadavatele

T: 16. 7 2021

3.2. zajistit v souladu s § 124 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ve znění platných předpisů, uzavření SoD k veřejné zakázce malého rozsahu na

stavební práce "Komunitní centrum H 55 - dodatečné chlazení"

T: 31. 7. 2021
Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
Mgr. Irena Kolmanová
místostarostka městské části Praha 14


Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: OI, OŘEŠ, Praha 14kulturní