Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


64. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 29. 6. 2021


č. 424/RMČ/2021


k zajištění přeložky a připojení lokality k distribuční soustavě PREdistribuce, a.s. v rámci akce "Komunitní centrum Splavná"


Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uzavřením smluv se společností PREdistribuce, a.s., se sídlem Svornosti 3199/19a,

Praha 5 PSČ 150 00 v rámci akce "Komunitní centrum Splavná"


1. 1 - o zajištění přeložky zařízení distribuční soustavy s pověřením žadatele


1.2 - smlouvy o smlouvě budoucí k zajištění připojení lokality na napěťové hladině NNII. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, místostarostce městské části Praha 14


zajistit uzavření smluv se společností PREdistribuce, a.s. dle bodu č. I.

T: 30. 7. 2021
Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
Mgr. Irena Kolmanová
místostarostka městské části Praha 14
Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: OI, OŘEŠ