Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


64. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 29. 6. 2021


č. 425/RMČ/2021


k vyhodnocení veřejné zakázky "Nové zelené střechy na objektech ZŠ" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení


Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


protokol z jednání hodnotící komise a zprávu o hodnocení nabídek k veřejné zakázce

"Nové zelené střechy na objektech ZŠ" zadávané formou zjednodušeného podlimitního

řízení


II. r o z h o d l a


v rámci výběrového řízení k veřejné zakázce "Nové zelené střechy na objektech ZŠ"

zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení, na základě doporučení hodnotící

komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče


část 1 - Nové zelené střechy na objektu ZŠ Bří Venclíků

2.1. o vyloučení účastníka z výběrového řízení:


obchodní firma: L CONSTRUCT s.r.o.

sídlo: Butovická 657/38, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 026 24 532


2.2 o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče:


obchodní firma: PARECO s.r.o.

sídlo: Podohradská 1655/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5

IČO: 271 65 329


část 2 - Nové zelené střechy na objektu ZŠ Gen. Janouška

2.3. o vyloučení účastníka z výběrového řízení:


obchodní firma: L CONSTRUCT s.r.o.

sídlo: Butovická 657/38, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 026 24 532


2.4. o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče:


obchodní firma: PARECO s.r.o.

sídlo: Podohradská 1655/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5

IČO: 271 65 329III. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, místostarostce městské části Praha 14


zajistit seznámení uchazečů o veřejnou zakázku "Nové zelené střechy na objektech

ZŠ" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení s rozhodnutím zadavatele


T: 16. 7. 2021


zajistit v souladu s § 124 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve

znění platných předpisů, uzavření SoD k veřejné zakázce "Nové zelené střechy na

objektech ZŠ" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení dle bodu č. II.


T: 31. 7. 2021


Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
Mgr. Irena Kolmanová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: OI, OŘEŠ