Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


64. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 29. 6. 2021


č. 427/RMČ/2021


k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. j. 0119/2021/OI/1050 na akci "Souvislá údrľba ulice Vlkovická"


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje


uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. j. 0119/2021/OI/1050 na akci "Souvislá údrľba

ulice Vlkovická"II. u k l á d á

Ing. Petru Hukalovi, místostarostovi městské části Praha 14


uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. j. 0119/2021/OI/1050 na akci "Souvislá údrľba

ulice Vlkovická"

T: 31. 7. 2021


Jiří Zajac Ing. Petr Hukal

starosta městské části Praha 14 místostarosta městské části Praha 14Provede: Ing. Petr Hukal
Na vědomí: OSM, OŘE©