Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


69. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 9. 2021


č. 605/RMČ/2021


k návrhu na ukončení nájemní smlouvy výpovědíRada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor č.j. 36/SMP/10 ze dne 25. 11. 2010 a smlouvy o nájmu nebytových prostor č.j. 02/SMP/11 ze dne 27. 1. 2011, které byly uzavřeny se společností Spokojená rodina z.s., se sídlem Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČ: 228 53 324 a to výpovědí s jednoměsíční výpovědní dobou

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, starostovi městské části Praha 14


zajistit prostřednictvím společnosti Správa majetku Praha 14, a.s., ukončení nájemních smluv výpovědí dle výroku č. I.


T: 30. 9. 2021Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
Mgr. Radek Vondra
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP14, a.s., OSM