Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


69. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 9. 2021


č. 608/RMČ/2021


k návrhu na souhlas se zahájením výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Rekonstrukce 7 bytových jader (ulice Kardašovská, Slévačská, Rochovská) bytového fondu ve správě MČ Praha 14", za podmínek stanovených zadávací dokumentací veřejné zakázky, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, směrnicí městské části Praha 14 QS 74-01 V04R05, Zadávání veřejných zakázek a usnesením Zastupitelstva MČ Praha 14 č. 9/ZMČ/2021, Rozpočet městské části Praha 14 a na jmenování členů komisíRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í

se zahájením výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Rekonstrukce 7 bytových jader (ulice Kardašovská, Slévačská, Rochovská) bytového fondu ve správě MČ Praha 14", za podmínek stanovených zadávací dokumentací veřejné zakázky, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, směrnicí městské části Praha 14 74-01 V04R05 , Zadávání veřejných zakázek a usnesením Zastupitelstva MČ Praha 14 č. 9/ZMČ/2021, Rozpočet městské části Praha 14, dle příloh tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. j m e n u j e


členy komisí dle přílohy č. 2 - pouze v tiskové podobě

III. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, starostovi městské části Praha 14


zajistit zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Rekonstrukce 7 bytových jader (ulice Kardašovská, Slévačská, Rochovská) bytového fondu ve správě MČ Praha 14", za podmínek stanovených zadávací dokumentací veřejné zakázky, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, směrnicí městské části Praha 14 74-01 V04R05, Zadávání veřejných zakázek a usnesením Zastupitelstva MČ Praha 14 č. 9/ZMČ/2021, Rozpočet městské části Praha 14, dle příloh tohoto usnesení


T: ihned

Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
Mgr. Radek Vondra
místostarosta městské části Praha 14


Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP14, a.s., KS, OI, OŘEŠ