Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


69. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 9. 2021


č. 609/RMČ/2021


k návrhu na realizaci družstevní privatizace Ronešova 1133, 1134, 1135, založení bytového družstvaRada městské části Praha 14


I. d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu městské části Praha 14

schválit:

1. Pravidla "družstevní" privatizace bytů v domech ve svěřené správě městské části Praha 14 dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě


2. dopis nájemcům dle přílohy č. 2 - pouze v tiskové podobě a odeslání tohoto dopisu nájemcům


3. kupní cenu ve výši 164.530.000 Kč za převod pozemku parcelní číslo 17, jehož součástí je budova s č. p. 1133, pozemku parcelní číslo 16, jehož součástí je budova s č. p. 1134 a pozemku parcelní číslo 15, jehož součástí je budova s č. p. 1135, všechny pozemky se nacházejí v katastrálním území Černý Most, obec Praha, LV:116, a která byla stanovena znaleckým posudkem č. 1234/21 ze dne 21. 4. 2021 soudního znalce Ing. Františka Šípa dle přílohy č. 3 - pouze v tiskové podobě


4. vzor kupní smlouvy k převodu pozemku parcelní číslo 17, jehož součástí je budova s č. p. 1133, pozemku parcelní číslo 16, jehož součástí je budova s č. p. 1134 a pozemku parcelní číslo 15, jehož součástí je budova s č. p. 1135, všechny pozemky se nacházejí v katastrálním území Černý Most, obec Praha, LV:116 dle přílohy č. 5 - pouze v tiskové podobě, která bude sloužit jako podklad pro další jednání s bytovým družstvem a úvěrující bankou


5. vzor stanov Bytového družstva Ronešova 1133, 1134, 1135 dle přílohy č. 6 - pouze v tiskové podobě a založení Bytového družstva Ronešova 1133, 1134, 1135 s přijetím stanov na ustavující schůzi bytového družstva společně s dalšími oprávněnými nájemci s tím, že svolavatelem ustavující schůze bytového družstva bude městská část Praha 14


6. založení Bytového družstva Ronešova 1133, 1134, 1135 na ustavující schůzi bytového družstva společně s dalšími oprávněnými nájemci s tím, že svolavatelem ustavující schůze bude městská část Praha 14


7. Jiřího Zajace, starostu městské části Praha 14, narozeného dne XXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXX, jako zástupce městské části Praha 14 na ustavující schůzi bytového družstva, a i na dalších členských schůzích, a to až do odvolání s tím, že zástupce je oprávněn na ustavující členské schůzi hlasovat o přijetí stanov ve znění, které bude odlišné od znění stanov dle přílohy č. 6


8. vypracování oznámení dle § 18 obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb., kterou vydává Statut hlavního města Prahy o záměru úplatného převodu vlastnického práva k pozemku parcelní číslo 17, jehož součástí je budova s č. p. 1133, pozemku parcelní číslo 16, jehož součástí je budova s č. p. 1134 a pozemku parcelní číslo 15, jehož součástí je budova s č. p. 1135, všechny pozemky se nacházejí v katastrálním území Černý Most, obec Praha, LV:116 a předložení oznámení hlavnímu městu Praha, a to dle přílohy č. 8 - pouze v tiskové podobě


II. b e r e n a v ě d o m í


seznam bytů v nemovitostech Ronešova 1133, 1134, 1135 určených k družstevní privatizaci a seznam předběžných zájemců dle přílohy č. 4 - pouze v tiskové podobě


III. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, starostovi městské části Praha 14


předložit návrh uvedený ve výroku č. I ke schválení Zastupitelstvu městské části Praha 14


T: 30. 9. 2021


Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
Mgr. Radek Vondra
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM, OŘEŠ, SMP-14,a.s.