Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


69. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 9. 2021


č. 610/RMČ/2021


k návrhu na schválení dalšího postupu v realizaci dostupného družstevního bydleníRada městské části Praha 14


I. d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu městské části Praha 14

schválit:

1. h armonogram realizace družstevního bydlení dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě


2. záměr založení bytového družstva dle zákona o obchodních korporacích s tím, že zakladatelem bytového družstva bude městská část Praha 14, IČ: 00231312, se sídlem Bratří Venclíků 1073/8, 198 00 Praha 14 - Černý Most, společnost Real 10 a.s., IČ: 27921859, Praha 1, Klimentská 1246/1, PSČ 11000 a společnost Landia Holding s.r.o., IČ: 09678093, Evropská 810/136, Vokovice, 160 00 Praha 6


3. rámec stanov bytového družstva dle přílohy č. 2 - pouze v tiskové podobě


4. rámec smlouvy o spolupráci dle přílohy č. 3 - pouze v tiskové podobě


II. b e r e n a v ě d o m ízadání vypracování znaleckého posudku k ocenění nepeněžitého vkladu do bytového družstva a ocenění práva stavby, a to pozemku parcelní číslo 84/2, k pozemku parcelní číslo 84/3, jehož součástí je stavba, budova bez č.p./č.e., k pozemku parcelní číslo 84/16 a k pozemku parcelní číslo 85/1, všechny pozemky se nacházejí v katastrálním území Kyje, obec Praha, LV: 1686, s tím, že právo stavby má být zřízeno ve prospěch bytového družstva založeného dle bodu č. 1 smlouvou o spolupráci dle bodu č. 4


III. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, starostovi městské části Praha 14


předložit návrh uvedený ve výroku č. I ke schválení Zastupitelstvu městské části Praha 14

T: 30. 9. 2021


Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
Mgr. Radek Vondra
místostarosta městské části Praha 14


Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM, OŘEŠ, SMP-14,a.s.