Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


69. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 9. 2021


č. 612/RMČ/2021


ke způsobu financování projektu "Podpora sociálně slabým žákům v ZŠ městské části Praha 14"Rada městské části Praha 14


I. k o n s t a t u j e,


1. že Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 29/113 ze dne 9. 9. 2021 poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy městské části Praha 14 v rámci "Programu prevence sociálního vyloučení a otevírání hřišť pro rok 2021" v rámci druhého kola ve výši 88,2 tis. Kč na spolufinancování výdajů projektu "Podpora sociálně slabým žákům v ZŠ městské části Praha 14"


2. že účelová neinvestiční dotace poskytnutá z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 88,2 tis. Kč bude přerozdělena mezi základní školy zřízené MČ Praha 14 ve výši dle přílohy č. 1


II. s c h v a l u j e

poskytnutí příspěvku na provoz základním školám zřízeným městskou částí Praha 14 ke spolufinancování výdajů v rámci projektu "Podpora sociálně slabým žákům v ZŠ městské části Praha 14" v rámci druhého kola a to ve výši dle přílohy č. 1


III. u k l á d á

Pavlu Maškovi, členu Rady městské části Praha 14


1. seznámit ředitele výše uvedených příspěvkových organizací s rozhodnutím Rady městské části Praha 14


2. zajistit přerozdělení účelové neinvestiční dotace ve výši 88,2 tis. Kč mezi výše uvedené příspěvkové organizace dle přílohy č. 1


3. zajistit poskytnutí příspěvku na provoz výše uvedeným příspěvkovým organizacím ve výši dle přílohy č. 1

T: 30. 9. 2021


Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
Pavel Mašek
člen Rady městské části Praha 14


Provede: Pavel Mašek
Na vědomí: OŘEŠ, OEF, ZŠ Chvaletická, ZŠ Bří Venclíků