Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


69. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 9. 2021


č. 613/RMČ/2021


k návrhu na rozšíření zmocnění Rady městské části Praha 14 k provádění rozpočtových opatření a k návrhu na zmocnění Rady městské části Praha 14 k provádění úprav finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í

1. s rozšířením rozsahu zmocnění Rady městské části Praha 14 k provádění rozpočtových opatření nad rámec původního rozsahu zmocnění dle usnesení č. 9/ZMČ/2021, které se týká provádění rozpočtových opatření souvisejících s převodem peněžních prostředků do rozpočtu městské části Praha 14 z vlastních fondů hospodářské (zdaňované) činnosti městské části Praha 14 v rozpočtovém období roku 2021


2. se zmocněním Rady městské části Praha 14 k provádění úprav finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14, které budou souviset se zvýšením plánovaných výnosů (tržeb) z doprivatizace a prodeje bytových jednotek v rámci elektronické dražby dobrovolné v rozpočtovém období roku 2021

II. u k l á d á

Mgr. Radku Vondrovi, místostarostovi městské části Praha 14


předložit návrh dle bodu I. tohoto usnesení na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14


T: 30. 9. 2021
Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
Mgr. Radek Vondra
místostarosta městské části Praha 14


Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: OŘEŠ, OI, SMP-14, a.s.