Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


69. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 9. 2021


č. 615/RMČ/2021


k plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. pololetí roku 2021Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Praha 14 za 1. pololetí roku 2021

příjmy 420.471,58 tis. Kč

výdaje 277.594,98 tis. Kč

z toho:

kapitálové 81.872,19 tis. Kč

běžné 195.722,79 tis. Kč

financování -142.876,60 tis. Kč


2. plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. pololetí roku 2021 s hospodářským výsledkem před zdaněním ve výši 15.402 tis. Kč


II. u k l á d á

Mgr. Radku Vondrovi, místostarostovi městské části Praha 14


předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 informaci o plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. pololetí roku 2021

T: 30. 9. 2021Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
Mgr. Radek Vondra
místostarosta městské části Praha 14


Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: OŘEŠ, odbory úřadu, příspěvkové organizace, SMP-14, a.s.