Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


69. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 9. 2021


č. 624/RMČ/2021


k návrhu na uzavření smlouvy o platebních službách - dodávky platebních terminálů a internetové platební brány pro zajištění bezhotovostních úhrad za služby / poplatky MČ Praha 14Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. záměr zajistit bezhotovostní úhrady za služby / poplatky MČ Praha 14

2. uzavření smlouvy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, mimo režim interního předpisu QS 74-01 Zadávání veřejných zakázek v uzavřeném řízení formou oslovení pěti dodavatelů


II. u k l á d á

Jaromíru Krátkému, místostarostovi městské části Praha 14


1. zajistit uzavření smlouvy o platebních službách, včetně Internetové platební brány, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení


2. zajistit nasazení uvedených technologií v termínu do 31. 12. 2021

T: 31. 12. 2021


Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
Jaromír Krátký
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jaromír Krátký
Na vědomí: KS, OŘEŠ, OPKČ