Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


78. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 2. 2022


č. 57/RMČ/2022


k návrhu na poskytnutí slevy z nájmu v nebytových prostorách v objektu č. p. 668,
ul. Kardašovská, Praha 14 - HloubětínRada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


prominutí čistého nájemného v rozsahu 1 měsíčního nájmu (12.781,- Kč) nájemcům, panu Jiřímu Bařinkovi, IČ: 12495221 a paní Janě Bařinkové, IČ: 16115848, oba bytem XXXXXXXX XXX, 198 00 Praha 9, za období prosinec 2021 formou slevy na nájemném a uzavření dodatku k nájemní smlouvě

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, starostovi městské části Praha 14


zajistit prostřednictvím společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu č. p. 668, ul. Kardašovská, Praha 14, dle výroku č. I.


T: 1. 3. 2022

Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP14, a.s., OSM