Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


78. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 2. 2022


č. 61/RMČ/2022


ke jmenování vedoucího Kanceláře úřadu Úřadu městské části Praha 14Rada městské části Praha 14I. j m e n u j e, na návrh tajemnice úřadu


Mgr. Pavla Baláže, nar. XX. XX. XXXX, do funkce vedoucího Kanceláře úřadu Úřadu městské části Praha 14, s účinností ode dne 1. 3. 2022

II. u k l á d á

Mgr. Evě Koplíkové, tajemnici Úřadu městské části Praha 14


zajistit realizaci tohoto usnesení


T: 1. 3. 2022
Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Mgr. Eva Koplíková
Na vědomí: KÚ PO