Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


78. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 2. 2022


č. 62/RMČ/2022


ke členství ve Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, z.s.Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s návrhem tajemnice ÚMČ Praha 14 na členství ve Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, z.s.

II. u k l á d á

Mgr. Evě Koplíkové, tajemnici Úřadu městské části Praha 14


zajistit veškerá právní jednání související s realizací čl. I. usnesení


T: 1. 3. 2022

Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Mgr. Eva Koplíková
Na vědomí: OHS, KÚ