Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


78. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 2. 2022


č. 71/RMČ/2022


k návrhu na změnu obsazení Strategického týmu pro řízení a rozvoj městské části

Praha 14 a na změnu Statutu a jednacího řádu Strategického týmu pro řízení a rozvoj MČ Praha 14Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s návrhem Statutu a jednacího řádu Strategického týmu pro řízení a rozvoj MČ Praha 14 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení


II. o d v o l á v á


- Mgr. Radka Vondru z funkce člena a zároveň vedoucího STRR

- Mgr. Irenu Kolmanovou z funkce členky STRR

- Ing. Petra Hukala z funkce člena STRR

- Bc. Michala Pragera z funkce člena STRR

- Pavla Maška z funkce člena STRR


III. j m e n u j e


Mgr. Máriu Ševčíkovou, místostarostku MČ Praha 14 do funkce vedoucí STRR

IV. u k l á d á

1. Ing. Janu Liškovi, členu Rady městské části Praha 14


informovat členy STRR o jejich odvolání/jmenování


2. Mgr. Márii Ševčíkové, vedoucí STRR


zajistit svolání jednání STRR a seznámení členů se Statutem a jednacím řádem Strategického týmu pro řízení a rozvoj MČ Praha 14

T: 2/2022

Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14


Provede: Ing. Jan Liška, Mgr. Mária Ševčíková
Na vědomí: OSŘK, tajemník STRR