Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


78. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 2. 2022


č. 72/RMČ/2022


k vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky

"Dodávka hlasovacího a konferenčního zařízení"Rada městské části Praha 14I. b e r e n a v ě d o m í


zprávu o hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky "Dodávka hlasovacího a konferenčního zařízení"

II. r o z h o d l a


o výběru dodavatele MINISTR SYSTEMS s.r.o., IČO: 01863045, se sídlem Pod Hrází 91, 530 02 Spojil, se kterým bude uzavřena smlouva


III. u k l á d á

Jaromíru Krátkému, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit veškerá právní jednání související s ukončením zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky "Dodávka hlasovacího a konferenčního zařízení"


T: 21. 2. 2022

Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
Jaromír Krátký
místostarosta městské části Praha 14

Provede: Jaromír Krátký
Na vědomí: OIKT, OHS, OPKČ