Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


78. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 2. 2022


č. 76/RMČ/2022

k návrhu na uzavření dodatku č. 2 k Rámcové smlouvě o poskytování prací a služeb

č. 0095/2021/OSM/1090, se společností Technické služby Prahy 14 SP, s.r.o.Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


uzavření dodatku č. 2 k Rámcové smlouvě o poskytování prací a služeb č. 0095/2021/OSM/1090 ze dne 31. 3. 2021, se společností Technické služby Prahy 14 SP, s.r.o., IČO: 24249955, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, starostovi městské části Praha 14


zajistit všechna právní jednání k provedení bodu I. tohoto usneseníT: 15. 2. 2022Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
Mgr. Mária Ševčíková
místostarostka městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM, OPKČ, OŘEŠ, OŽP, OHS, OD, OI, TSP 14 SP, SMP 14