Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


79. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 15. 2. 2022


č. 82/RMČ/2022


k návrhu na schválení smlouvy o výpůjčce s p. o. Praha 14 kulturníRada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o výpůjčce s p. o. Praha 14 kulturní dle přílohy tohoto usnesení

 

II. u k l á d á

1. PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14

2. Ing. Janu Liškovi, členu Rady městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce dle přílohy č. 1 tohoto usneseníT: 2/2022


PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14
Mgr. Mária Ševčíková
místostarostka městské části Praha 14
Provede: Ing. Jan Liška, PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: OSŘK, OPKČ, OŘEŠ