Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


79. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 15. 2. 2022


č. 84/RMČ/2022


k předběžnému návrhu zadání na zpracování koncepční studie rozvoje oblasti podél ul. ChlumeckáRada městské části Praha 14


I. s e s e z n á m i l a


s předběžným návrhem zadání koncepční studie rozvoje oblasti podél ul. Chlumecká, která by se měla přeměnit na městkou třídu s aktivním parterem po obou stranách, se zlepšením podmínek pro pěší a bezpečným pohybem cyklistů, úrovňovým napojením přilehlých ulic, aby ul. Chlumecká nebyla jen spojnicí mezi silničním okruhem a pokračující ul. Poděbradská a Kolbenova směrem do centra


II. s o u h l a s í


s předběžným návrhem zadání koncepční studie rozvoje oblasti podél ul. Chlumecká, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení


III. ž á d á


1. koncepční pracoviště Prahy Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (dále IPR Praha) o zpracování koncepční studie rozvoje oblasti podél ul. Chlumecká na základě předběžného návrhu zadání dle přílohy č. 1


2. v této souvislosti o koordinaci s připravenými záměry zejména:


koncepční studií "tramvajová trať Lehovec - Rajská zahrada", koncepční studií "terminál Černý Most" a "urbanistickou studií Kyje - Hloubětín" a připraveným záměrem železniční zastávky Rajská zahrada


3. přizvání MČ Praha 14 k aktivní spolupráci na této studii

IV. u k l á d á

Ing. Tomáši Novotnému, členu Rady městské části Praha 14


předat předběžný návrh zadání koncepční studie rozvoje oblasti podél ul. Chlumecká na IPR Praha, Vyšehradská 57, Praha 2 T: 28. 2. 2022

PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14
Ing. Tomáš Novotný
člen Rady městské části Praha 14
Provede: Ing. Tomáš Novotný
Na vědomí: OSM ÚÚR, OD