Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


80. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 2. 2022


č. 86/RMČ/2022


k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 10 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, 198 00 Praha 9Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 10 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 na dobu určitou od 1. 3. 2022 do 31. 5. 2022 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Martinovi Kouklíkovi, členu Rady městské části Praha 14


zajistit prodloužení podnájemní smlouvy mezi Technickými službami Prahy 14 SP, s. r. o. a podnájemcem na užívání bytu č. 10 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 na dobu určitou od 1. 3. 2022 do 31. 5. 2022

T: 28. 2. 2022


Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
Martin Kouklík
člen Rady městské části Praha 14Provede: Martin Kouklík
Na vědomí: OSVZ, Technické služby Prahy 14 SP, s.r.o., podnájemce