Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


80. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 2. 2022


č. 92/RMČ/2022


k výběru dodavatele na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem "Dodávka obědů pro žáky a zaměstnance ZŠ Šimanovská"Rada městské části Praha 14I. r o z h o d l a


o výběru dodavatele ERTUS-školní jídelny, spol. s r.o., IČO: 26477475, se sídlem Americká 517/7, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem "Dodávka obědů pro žáky a zaměstnance ZŠ Šimanovská", na základě jeho nabídky uvedené v příloze č. 2 tohoto usnesení, a to mimo režim interní směrnice QS 74-01 Zadávání veřejných zakázek

II. s c h v a l u j e


uzavření smlouvy o zajištění stravovacích služeb a dodávek obědů pro žáky a zaměstnance ZŠ Šimanovská mezi Základní školou Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16, příspěvková organizace, IČO: 70885168 a dodavatelem ERTUS-školní jídelny, spol. s r.o., IČO: 26477475, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení


III. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, starostovi městské části Praha 14


zajistit veškerá právní jednání související s ukončením zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem "Dodávka obědů pro žáky a zaměstnance ZŠ Šimanovská", včetně uzavření smlouvy s dodavatelem ERTUS-školní jídelny, spol. s r.o., IČO: 26477475, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení


T: 11. 3. 2022l
Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
Mgr. Mária Ševčíková
místostarostka městské části Praha 14

Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: ZŠ Šimanovská, OŘEŠ, OPKČ