Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


81. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 3. 2022


č. 101/RMČ/2022


k návrhu na schválení prodeje nemovitostí v rámci družstevní privatizace RonešovaRada městské části Praha 14


I. d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu městské části Praha 14


schválit:


1. převod vlastnického práva k pozemku parcelní číslo 17, jehož součástí je budova s č. p. 1133, pozemku parcelní číslo 16, jehož součástí je budova s č. p. 1134 a pozemku parcelní číslo 15, jehož součástí je budova s č. p. 1135, všechny pozemky se nacházejí v katastrálním území Černý Most, obec Praha, LV:116, a to do vlastnictví Bytového družstva Ronešova 1133, 1134, 1135, IČ: Ronešova 1133/2, Černý Most, 198 00 Praha 9, se sídlem Ronešova 1133/2, Černý Most, 198 00 Praha 9, za kupní cenu ve výši 187 873 000,-Kč, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 1248/22 ze dne 27. 2. 2022, který zpracoval Ing. František Šíp, znalec z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí


2. zřízení zástavního práva, případně zřízení zákazu zcizení a zatížení k nemovitostem uvedeným v bodě č. 1 při financování kupní ceny úvěrem, a to ve prospěch úvěrujícího


3. revokaci usnesení Zastupitelstva městské části Praha 14 č. 70/ZMČ/2021 ze dne 12. 10. 2021, a to ve výroku č. I, bod č. 3 ohledně stanovení kupní ceny ve výši 164 530 000,-Kč


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, starostovi městské části Praha 14


1. doplnit oznámení dle § 18 obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb., kterou vydává Statut hlavního města Prahy o záměru úplatného převodu vlastnického práva k nemovitostem dle výroku č. I, bodu č. 1, a to o znalecký posudek Ing. Františka Šípa č. 1248/22 ze dne 27. 2. 2022, o ekonomickou analýzu provozu bytových domů Ronešova a seznam investic městské části Praha 14 do bytového fondu a předpokládaného harmonogramu těchto investic a předložil takto doplněné oznámení hlavnímu městu Praha


2. předložit návrh rozhodnutí dle výroku č. I k rozhodnutí Zastupitelstvu městské části Praha 14T: ihned


Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP14, a.s., OSM