Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


81. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 3. 2022


č. 105/RMČ/2022


k situaci na Ukrajině


___

Rada městské části Praha 14


I. o d m í t á


invazi Ruska na výsostné území státu Ukrajina


II. v y j a d ř u j e


1. podporu Ukrajině a jejím občanům

2. vůli a ochotu pomoci obětem ruské agrese z řad ukrajinských občanů a přijmout a podpořit je na svém území


III. z ř i z u j e


zvláštní pracovní skupinu, složenou z jednoho zástupce za každou politickou stranu v zastupitelstvu, ke spolupráci s Radou městské části Praha 14 ve věci realizace postupu na podporu obětem ruské agrese z řad ukrajinských občanů


IV. p o v ě ř u j e


Bc. Dagmar Součkovou Mikoláškovou předsednictvím zvláštní pracovní skupiny


V. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, starostovi městské části Praha 14

koordinovat aktivity s hlavním městem Prahou a jeho zástupci, příp. ukrajinskou ambasádou, zástupci zákonodárných sborů a zástupci státu

T: průběžně


Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14


Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: všechny odbory ÚMČ Praha 14, členové ZMČ