Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


81. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 3. 2022


č. 106/RMČ/2022


k zajištění obědů pro občany Ukrajiny, ubytované v ubytovacích kapacitách městské části, kteří uprchli před válečným konfliktemRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


se zajištěním a úhradou jednoho teplého jídla denně pro občany Ukrajiny, ubytované dočasně ve volných ubytovacích kapacitách městské části (Penzion Šimanda, ČČK, farní prostory, prostory Prahy 14 kulturní), prchající před válečným konfliktem, z vlastních finančních zdrojů městské části, v předpokládaném rozsahu 100 Kč denně/os, celkem pro max. 50 osob, po dobu trvání válečného konfliktu, případně do doby zajištění úhrady z jiných finančních zdrojů, a to mimo režim interní směrnice QS 74-01 Zadávání veřejných zakázek

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, starostovi městské části Praha 14


zajistit veškerá právní jednání k provedení bodu I. tohoto usneseníT: 11. 3. 2022Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OŘEŠ, OPKČ, OHS