Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


81. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 3. 2022


č. 111/RMČ/2022


k dodatku č. 1 ke zřizovací listině Mateřské školy Korálek, Praha 9 - Černý Most, Bobkova 766, IČO: 70884501 a dodatku č. 1 ke zřizovací listině Mateřské školy, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 968, IČO: 70884480


Rada městské části Praha 14


I. d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu městské části Praha 14


schválit:


1. dodatek č. 1 ke zřizovací listině čj. 0151/2015/OŘEŠ/1100 ze dne 31. 3. 2015 příspěvkové organizace Mateřská škola Korálek, Praha 9 - Černý Most, Bobkova 766, IČO: 70884501, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

2. dodatek č. 1 ke zřizovací listině čj. 0057/2016/ORES_OddS/1100 ze dne 7. 3. 2016 příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 968, IČO: 70884480, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení


II. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14


předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 ke schválení dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací dle bodu I. tohoto usnesení


T: 29. 3. 2022
Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: OŘEŠ, OPKČ, MŠ Bobkova, MŠ Vybíralova