Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


81. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 3. 2022


č. 112/RMČ/2022


k dodatku č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700, IČO: 49625128


Rada městské části Praha 14


I. d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu městské části Praha 14schválit dodatek č. 1 ke zřizovací listině čj. 0135/2015/OŘEŠ/1100 ze dne 31. 3. 2015 příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700, IČO: 49625128, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení


II. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14


předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 ke schválení návrh dodatku č. 1 ke zřizovací listině čj. 0135/2015/OŘEŠ/1100 ze dne 31. 3. 2015 příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700, IČO: 49625128, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

T: 29. 3. 2022

Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: OŘEŠ, OPKČ, ZŠ Hloubětín