Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


81. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 3. 2022


č. 113/RMČ/2022


k uzavření smlouvy na zajištění školy v přírodě ve školním roce 2021/2022 pro žáky Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964, IČO: 61386618


Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j euzavření smlouvy na zajištění školy v přírodě (zajištění dopravy, ubytování a stravy) ve školním roce 2021/2022 mezi spol. CK Sport - Semerink s.r.o., IČO: 24746410 a příspěvkovou organizací Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964, IČO: 61386618, mimo režim interní směrnice QS 74-01 Zadávání veřejných zakázek, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení


II. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14


informovat ředitele Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964, Mgr. Jaroslava Šupku o stanovisku Rady městské části Praha 14 dle bodu I. tohoto usnesení

T: 10. 3. 2022
Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: OŘEŠ, OPKČ, ZŠ Vybíralova