Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


81. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 3. 2022


č. 114/RMČ/2022


k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce čj. 0177/2015/OŘEŠ/1100 se Základní školou, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700, IČO: 49625128


Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j euzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce čj. 0177/2015/OŘEŠ/1100 ze dne 30. 3. 2015, se Základní školou, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700, IČO: 49625128, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení


II. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14


zajistit všechna právní jednání k provedení bodu I. tohoto usnesení


T: 15. 4. 2022
Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: OŘEŠ, OPKČ, ZŠ Hloubětín