Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


81. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 3. 2022


č. 119/RMČ/2022


k zajiątění připojení k distribuční soustavě PREdistribuce, a.s. v rámci akce

"Realizace veřejného osvětlení Bikepark Jahodnice"


Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o připojení na napě»ové hladině NN (přípojka) se společností PREdistribuce, a.s., se sídlem Svornosti 3199/19a, Praha 5, PSČ 150 00 v rámci akce "Realizace veřejného osvětlení Bikepark Jahodnice"


II. u k l á d á

Mgr. Márii ©evčíkové, místostarostce městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o připojení na napě»ové hladině NN (přípojka) se společností PREdistribuce, a.s. v rámci akce "Realizace veřejného osvětlení Bikepark Jahodnice"

T: 20. 4. 2022Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
Mgr. Mária ©evčíková
místostarostka městské části Praha 14Provede: Mgr. Mária ©evčíková
Na vědomí: OI, OŘE©