Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


81. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 3. 2022


č. 121/RMČ/2022


k uzavření dohody o ukončení smlouvy o dílo č. j. 03/OŽPD/0007 ze dne 23. 12. 2003, ve znění dodatku č. 1 a 2, se spol. HORTUS správa zeleně s.r.o., IČO: 60486791Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


uzavření dohody o ukončení smlouvy o dílo č . j. 03/OŽPD/0007 ze dne 23. 12. 2003, ve znění dodatku č. 1 ze dne 2. 3. 2007 a dodatku č. 2 ze dne 25. 10. 2010, se spol. HORTUS správa zeleně s.r.o., IČO: 60486791, se sídlem Rubeška 389/5, 190 00 Praha 9, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení


II. u k l á d á

Ing. Karlu Medovi, členu Rady městské části Praha 14


zajistit všechna právní jednání k provedení bodu I. tohoto usnesení


T: 15. 3. 2022Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Ing. Karel Med
Na vědomí: OŽP, OŘEŠ, OPKČ