Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


81. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 3. 2022


č. 124/RMČ/2022


k prohlášení vlastníka o zřízení služebnosti na užívání služebného pozemku k parkování motorových vozidelRada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


prohlášení vlastníka o zřízení služebnosti dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, starostovi městské části Praha 14


podepsat prohlášení vlastníka o zřízení služebnosti dle výroku č. I. a činit všechna právní jednání k zápisu služebnosti do příslušného katastru nemovitostí

T: 31. 3. 2022

Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM