Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


81. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 3. 2022


č. 129/RMČ/2022


k revokaci usnesení č. 372/RMČ/2021 ze dne 14. 6. 2021 k uzavření směnné smlouvy na pozemky parc. č. 2647/4, parc. č. 69/4 a parc. č. 69/5, vše v k. ú. KyjeRada městské části Praha 14


I. d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu městské části Praha 14


schválit revokaci usnesení č. 372/RMČ/2021, a to v plném rozsahu bez náhrady


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, starostovi městské části Praha 14


zajistit předložení revokace usnesení na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 29. 3. 2022
Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM, OŘEŠ