Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


81. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 3. 2022


č. 131/RMČ/2022


k pověření vypracování záměru dle § 18 Statutu hlavního města Prahy, lokalita KlánovickáRada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


vypracování a oznámení záměru dle § 18 obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb., kterou vydává Statut hlavního města Prahy o záměru převodu vlastnického práva k pozemkům parc. č. 782/29 a parc. č. 782/30, vše k.ú. Hloubětín, obec Praha, zapsané na LV č. 1178 vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrálním pracovištěm Praha, které jsou ve vlastnictví hlavního města Prahy a předložení oznámení záměru hlavnímu městu Praha, a to v rozsahu dle přílohy č. 3 - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, starostovi městské části Praha 14


zajistit vypracování a provést oznámení záměru dle výroku č. I.

T: 15. 3. 2022
Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM