Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


82. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 3. 2022


č. 139/RMČ/2022


k návrhu na u zavření nové nájemní smlouvy na dobu určitouRada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, starostovi městské části Praha 14


zajistit prostřednictvím Správy majetku Praha 14, a.s. uzavření nájemní smlouvy dle výroku I.


T: 30. 4. 2022

Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP14, a.s., OSM