Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

 

82. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 3. 2022

 

č. 141/RMČ/2022

 

k návrhu na schválení změny nájemních smluv z doby určité na dobu neurčitou, Ronešova


Rada městské části Praha 14

 

I. s c h v a l u j e

 

změnu doby nájmu z doby určité na dobu neurčitou s účinností od 1. 4. 2022, a to u nájemních smluv uvedených v příloze č. 1 k tomuto usnesení

 

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, starostovi městské části Praha 14

 

zajistit prostřednictvím společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. uzavření dodatků k nájemním smlouvám dle výroku č. I tohoto usnesení

 

T: 1. 4. 2022

Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14


Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP14, a.s., OSM