Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


82. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 3. 2022


č. 145/RMČ/2022


k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í

souhlas předsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 9 se znovuzvolením přísedících tohoto soudu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení


II. d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu městské části Praha 14


zvolit kandidáty Ing. Hanu Kuchovou - Breburdovou, Mgr. Luboše Kratochvíla a Stanislavu Urbanovou Lamatovou do funkce přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9 na funkční období 2022 až 2026


III. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, starostovi městské části Praha 14


navrhnout na nejbližším zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 znovuzvolení Ing. Hany Kuchové - Breburdové, Mgr. Luboše Kratochvíla a Stanislavy Urbanové Lamatové do funkce přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9 na funkční období 2022 až 2026


T: 29. 3. 2022
Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSAP