Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


82. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 3. 2022


č. 146/RMČ/2022


k zajištění stravování pro občany Ukrajiny, ubytované v nouzovém ubytování městské části Praha 14Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


se zajištěním a úhradou stravování v rozsahu dle požadavků krizových pokynů MHMP, včetně jednoho teplého jídla denně, pro občany Ukrajiny ubytované dočasně v prostorách MČ upravených pro nouzové ubytování, z finančních zdrojů městské části, po dobu poskytování nouzového ubytování, a to mimo režim interní směrnice QS 74-01 Zadávání veřejných zakázek


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, starostovi městské části Praha 14


zajistit veškerá právní jednání k provedení bodu I. tohoto usnesení


T: ihned


Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OŘEŠ, OPKČ, OHS