Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


82. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 3. 2022


č. 147/RMČ/2022


k uzavření darovací smlouvy se spol. XLCZ Nábytek s.r.o., IČO: 27127133

a svěření pravomoci starostovi městské části Praha 14 rozhodovat o uzavírání darovacích smluv, jejichž předmětem je přijetí daru městskou částí Praha 14 za účelem poskytnutí pomoci lidem z Ukrajiny, kteří uprchli před válkouRada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e

uzavření darovací smlouvy se společností XLCZ Nábytek s.r.o., IČO: 27127133, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení


II. s v ě ř u j e


starostovi městské části Praha 14 pravomoc rozhodovat o uzavírání darovacích smluv, jejichž předmětem je přijetí daru městskou částí Praha 14 v hodnotě do 200.000,- Kč bez DPH, za účelem poskytnutí pomoci lidem z Ukrajiny, kteří uprchli před válkou, a to v souladu s ust. § 94 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

III. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, starostovi městské části Praha 14


1. zajistit všechna právní jednání k provedení bodu I. tohoto usnesení

2. aby při naplnění podmínek uvedených v bodu II. tohoto usnesení rozhodoval o uzavírání darovacích smluv


T: 31. 3. 2022

Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: všechny odbory ÚMČ Praha 14