Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


82. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 3. 2022


č. 148/RMČ/2022


vyjádření městské části Praha 14 k zahájenému řízení o vydání změny Z 3431/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy - opakované veřejné projednáníRada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í

1. oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3431/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy - opakované veřejné projednání

2. že podkladem pro podstatnou úpravu změny Z 3431/00 je "Urbanistické studie Kyje - Hloubětín"


II. s o u h l a s í


1. s upraveným návrhem změny Z 3431/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy dle "Urbanistické studie Kyje - Hloubětín"

2. s pokračováním řízení o vydání tohoto upraveného návrhu změny Z 3431


III. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, starostovi městské části Praha 14


předložit Zastupitelstvu m. č. Praha 14 oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3431/00 ÚP SÚ hl.m. Prahy - opakované veřejné projednání

T: 29. 3. 2022

Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM ÚÚR