Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


82. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 3. 2022


č. 149/RMČ/2022


k návrhu na jmenování člena Komise územního rozvoje a životního prostředíRada městské části Praha 14


I. j m e n u j e


Ondřeje Martana, nar. dne XX. XX. XXXX, do funkce člena Komise územního rozvoje a životního prostředí


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, starostovi městské části Praha 14


informovat člena komise ÚR a ŽP o jeho jmenování


T: ihned


Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: KT PO, tajemnice dotčené komise