Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


82. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 3. 2022


č. 154/RMČ/2022


k návrhu na přerušení odpisování dlouhodobého hmotného majetku pro rok 2021Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í

s přerušením odpisování dlouhodobého hmotného majetku pro rok 2021 u budov dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Mgr. Márii Ševčíkové, místostarostce městské části Praha 14

zajistit přerušení odpisování dlouhodobého hmotného majetku u výše jmenovaných budov pro rok 2021


T: 31. 3. 2022
Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
Mgr. Mária Ševčíková
místostarostka městské části Praha 14Provede: Mgr. Mária Ševčíková
Na vědomí: OŘEŠ